Ubezpieczenia rolne w pigułce

Ubezpieczenie rolne- ubezpieczenie dobrowolne lub obowiązkowe dla osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne oraz osób prawnych i jednostek, które nie posiadają osobowości prawnej, w zakresie ubezpieczenia np. wyposażenia, sprzętu rolniczego, zwierząt. Wyróżnia się:                                                                                                                                                                                                        

Ubezpieczenie budynków rolnych– obowiązkowe ubezpieczanie wynikające z Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych ,  dla posiadacza gospodarstwa rolnego, chroniące przed finansowymi skutkami uszkodzenia, zniszczenia budynków takich jak  dom, garaż, stodołę, oborę, magazyny , wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, z możliwością rozszerzenia ubezpieczenia o ryzyka dobrowolne. Ubezpieczenie obejmuje szkody powstałe w budynkach rozlicznych będące efektem takich zdarzeń losowych jak np. : huraganu , powodzi podtopienia, deszczu nawalnego, eksplozji czy gradu.    

Ubezpieczenie mienia ruchomego- ubezpieczenie od skutków zdarzeń losowych(ogień, huragan, piorun, opady śniegu czy gradu itp.) mienia ruchomego takiego jak materiały i zapasy (np. nawozy, środki ochrony roślin, materiały budowlane, rowery), sprzęt rolniczy (np. maszyny i narzędzia), ziemiopłody (np. zbiory zboża), a nawet możliwość ubezpieczenia  słomy i siana składowanego poza budynkami. Ubezpieczeniem objęte są również szkody powstałe w następstwie akcji ratowniczej, prowadzonej w związku z wystąpieniem zdarzenia losowego lub porażenia zwierząt prądem elektrycznym.  

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolnika– obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Ochrona w przypadku szkody wyrządzonej osobie trzeciej, przez właściciela gospodarstwa rolnego lub osoby pracującej w w gospodarstwie rolnym rolnika, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia. Zakresem ubezpieczenia objęte są również szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów wolnobieżnych, będących w posiadaniu rolników i użytkowanych w związku z posiadaniem przez rolnika gospodarstwa rolnego.                                                                                                                                       

Ubezpieczenie upraw- zgodnie z prawem, w przypadku dopłat bezpośrednich, obowiązkowo należy ubezpieczyć przynajmniej połowę upraw dotowanych od przynajmniej jednego ryzyka obowiązkowego. Ochrona w związku ze zniszczeniem upraw w wyniku następstw np. huraganu, ujemnych skutków przezimowania, powodzi, przymrozku wiosennego. Odszkodowanie będące rekompensatą poniesionych strat ilościowych i jakościowych wskutek zniszczenia ubezpieczonego plonu lub roślin czy  wystąpienia  szkód wskutek złego przezimowania, zwrot poniesionych nakładów finansowych na uprawę roślin ozimych, w zakresie pełnym lub ograniczonym.  Możliwość ubezpieczenia np.:                                                                                                                  

– Upraw polowych: ziemniaki, chmiel, tytoń,  buraki cukrowe, rośliny strączkowe , zboża, kukurydza itp.                                                                                                                                     

–  Upraw warzyw i owoców: drzewa i krzewy owocowe, warzywa gruntowe, owoce drzew i krzewów owocowych                                                                                                                                                               Ubezpieczenie NNW–  ochrona ubezpieczeniowa  obejmująca następstwa nieszczęśliwego wypadku, konsekwencją których jest śmierć lub uszczerbek na zdrowiu . Zakres obejmuje np. zwrot kosztów zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, leczenia uciążliwego (operacja lub pobyt w szpitalu powyżej 5 dni), transportu medycznego i dostawy leków, opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi.                                                                                                                      Agrocasco- ochrona ubezpieczeniowa obejmująca skutki pożaru, huraganu, gradu, powodzi, kradzieży z miejsca przechowywania oraz rabunku, zatarcia sprzęgła, czy też uszkodzenia młocarni w kombajnie zbożowym powodując jego zapalenie,  nie tylko pojazdy na które nałożono wymóg rejestracji (np. ciągnik, przyczepa), ale te które są zwolnione z tego obowiązku. W związku z powyższym ubezpieczenie chroni kombajny, agregaty uprawowe, sadzarki, prasy, siewniki, glebogryzarki , a także brony, rozsiewacze nawozów .       

Opracowanie Jan Limanówka                                                                         

0
lat doświadczenia
0
ponad milion zawartych polis
0
oddziałów
NASZE WARTOŚCI

PROFESJONALIZM

Rynek ubezpieczeń i oferta stale się zmieniają, dbamy o to aby nasza wiedza była aktualna, a oferta najlepsza z możliwych.

RELACJE

Stawiamy na długoterminową współpracę, dlatego z najwyższą starannością przygotowujemy ofertę i dbamy o klienta.

POUFNOŚĆ

Poufność jest kluczowa w branży ubezpieczeniowej, to również jeden z filarów naszej działalności.

UBEZPIECZENIA

MULTIAGENCJA

Dokumenty w formacie PDF / ZIP

Copyright © Limanówka 2020 | www.informatyk-starogard.pl
Copyright © Limanówka 2020
www.informatyk-starogard.pl