Czasowe wyrejestrowanie samochodu osobowego – zmiany w prawie od 4 grudnia 2020

Zgodnie z obowiązującym prawem, każdy pojazd zarejestrowany w Polsce musi mieć wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC. Niezależnie czy auto jest użytkowane na co dzień czy od święta, musi być objęte ubezpieczeniem. W najbliższym czasie ma się to zmienić ale czy zmiana dotyczy wszystkich?

Coraz częściej zadajemy sobie pytanie czy nasze auto lub motocykl mimo, że większość czasu stoi w garażu, musi mieć ubezpieczenie. Czas pandemii zmusza nas do szukania oszczędności w każdej dziedzinie życia. Sprzedawcy w naszych biurach niejednokrotnie słyszą od Klientów pytania „Czy da się taniej?”, „Czy muszę ubezpieczać?”. Branża motoryzacyjna od dawna postuluje o możliwość wyrejestrowania pojazdu na życzenie kierowcy. Od 4 grudnia ustawa Prawo o ruchu drogowym daje taką możliwość ale jedynie w określonych przypadkach.

Obecny stan prawny

Aktualnie tylko w nielicznych przypadkach pojazd może być czasowo wyrejestrowany. Jedynie właściciele samochodów ciężarowych i przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, posiadacze ciągników samochodowych, pojazdów specjalnych oraz autobusów mają możliwość czasowego wyrejestrowania na okres od 2 do 24 miesięcy. Czas ten może być wydłużony, jednakże okres czasowego wyrejestrowania nie może przekraczać 48 miesięcy licząc od dnia wydania decyzji o jego czasowym wycofaniu z ruchu. Organem odpowiedzialnym za wydanie decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu jest starosta właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu. Dokument jest wydawany na wniosek właściciela pojazdu za odpowiednią opłatą. W momencie wydania decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu właściciel jest zobowiązany do złożenia w depozycie urzędu dowodu rejestracyjnego, tablic rejestracyjnych oraz karty pojazdu o ile była wydana. Właściciel zobowiązany jest do zapewnienia pojazdowi postój poza drogą publiczną, strefą zamieszkania i ruchu. Dodatkowo obowiązkiem właściciela jest zabezpieczyć pojazd w taki sposób, by osoba niepowołana nie mogła go uruchomić a także zachować inne środki ostrożności niezbędne do uniknięcia wypadku.

Decyzja o czasowym wycofaniu z ruchu jest dokumentem, który uprawnia właściciela tegoż pojazdu do ubiegania się o obniżenie składki obowiązkowego ubezpieczenia OC. Wystarczy wspomniany dokument złożyć do zakładu ubezpieczeń, który na jego podstawie obniży składkę nie mniej niż o 95%, uwzględniając wypracowanie zniżki. Wniosek można oczywiście złożyć w najbliższym biurze ubezpieczeniowym J. Limanówka, gdzie pracownicy przekażą go do Towarzystwa, w którym wykupiono polisę. Czasowe wyrejestrowanie auta nie oznacza, że ma się prawo do całkowitej rezygnacji z polisy. Pojazd nadal musi mieć ubezpieczenie, jednak w niższej składce.

Pojazd do ruchu można przywrócić poprzez złożenie pisemnego wniosku właściciela pojazdu, do którego powinno się dołączyć decyzję o wycofaniu pojazdu z ruchu oraz bieżące badania techniczne. Urzędnik ma prawo wymagać też aktualnej polisy OC. Warto pamiętać, iż kolejnym krokiem jest powiadomienie zakładu ubezpieczeń o przywróceniu pojazdu do ruchu.

 

Zmiany w prawie o ruchu drogowym od 4 grudnia 2020r.

Już niedługo wejdą w życie nowe zasady czasowego wyrejestrowania pojazdu. Do tej pory z czasowego wycofania mogły skorzystać tylko wybrane rodzaje pojazdów. Od 4 grudnia będzie możliwe czasowe wyrejestrowanie samochodu osobowego. Ale czy wszyscy mogą skorzystać z tej możliwości? Ustawodawca określił konkretne sytuacje, w których można wykorzystać to prawo. Według ustawy prawo o ruchu drogowym samochody osobowe można wycofać z ruchu w związku z koniecznością wykonania naprawy pojazdu wynikającej z uszkodzenia zasadniczych elementów nośnych konstrukcji:

  1. a) w przypadkach, w których pojazd uczestniczył w wypadku drogowym, w którym zostały uszkodzone zasadnicze elementy nośne konstrukcji nadwozia, podwozia lub ramy, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 11 pkt 5, tj. w którym została dokonana naprawa wynikająca ze szkody istotnej, lub noszący ślady uszkodzeń albo którego stan techniczny wskazuje na naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, oraz w którym w czasie badania technicznego stwierdzono ślady uszkodzeń lub naruszenie elementów nośnych konstrukcji pojazdu, mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  2. b) w przypadku wystąpienia szkody istotnej.

Hasło szkoda istotna definiuje prawo o ruchu drogowym. A zatem jest to szkoda w zakresie elementów układu nośnego, hamulcowego lub kierowniczego pojazdu mającą wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, kwalifikującą pojazd do dodatkowego badania technicznego i stwierdzoną przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny lub przez zakład ubezpieczeń w związku z otrzymanym zgłoszeniem szkody z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, o którym mowa w dziale II w grupach 3 i 10 załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 381, 730 i 2217).

 

Według zmian w przepisach samochód osobowy można wycofać z ruchu na okres o 3 do 12 miesięcy beż możliwości przedłużenia tego okresu na kolejne miesiące i nie wcześniej niż po upływie trzech lat od momentu, w którym upłynął termin czasowego wycofania pojazdu z ruchu określony w ostatniej decyzji o jego czasowym wyrejestrowaniu. W przypadku samochodu osobowego właściciel pojazdu składając wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu, składa dodatkowo oświadczenie, że pojazd ten wymaga wykonania naprawy w związku z uszkodzeniem zasadniczych elementów nośnych konstrukcji w przypadkach, o których mowa ustawie prawo o ruchu drogowym, lub w przypadku wystąpienia szkody istotnej. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Warunkiem dopuszczenia samochodu osobowego do ruchu po jego czasowym wycofaniu jest wykonanie dodatkowego badania technicznego pojazdu potwierdzone w centralnej ewidencji pojazdów. W przypadku braku w centralnej ewidencji pojazdów informacji o dodatkowym badaniu technicznym dopuszczenie do ruchu następuje na podstawie przedłożonego zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu.

 

Czasowe wyrejestrowanie samochodu osobowego a obowiązkowe ubezpieczenie OC

Analogicznie jak w przypadku czasowego wycofania z ruchu samochodów ciężarowych i przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t, ciągników samochodowych, pojazdów specjalnych i autobusów, tak w sytuacji czasowego wyrejestrowania samochodu osobowego zakład ubezpieczeń zobowiązany jest do pomniejszenia składki nie mniej niż o 95% uwzględniając zniżki właściciela auta. Należy pamiętać, by zaraz po otrzymaniu decyzji z urzędu o wycofaniu pojazdu trzeba zgłosić ten fakt swojego ubezpieczycielowi. W tym przypadku również zapraszam do jednego z naszych biur ubezpieczeniowych J. Limanówka. Nasi doradcy chętnie pomogą w przekazaniu dokumentów do Towarzystwa Ubezpieczeniowego.

Opracowanie:

Sylwia Konopacka Doradca Ubezpieczeniowy

Oddział w Gdańsku

0
lat doświadczenia
0
ponad milion zawartych polis
0
oddziałów
NASZE WARTOŚCI

PROFESJONALIZM

Rynek ubezpieczeń i oferta stale się zmieniają, dbamy o to aby nasza wiedza była aktualna, a oferta najlepsza z możliwych.

RELACJE

Stawiamy na długoterminową współpracę, dlatego z najwyższą starannością przygotowujemy ofertę i dbamy o klienta.

POUFNOŚĆ

Poufność jest kluczowa w branży ubezpieczeniowej, to również jeden z filarów naszej działalności.

UBEZPIECZENIA

MULTIAGENCJA

Dokumenty w formacie PDF / ZIP

Copyright © Limanówka 2020 | www.informatyk-starogard.pl
Copyright © Limanówka 2020
www.informatyk-starogard.pl